Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Giải trình số liệu CL LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý IV/2021 so với cùng kỳ
02
BCTC Công ty mẹ giữa niên độ Quý IV/2021
03
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý III năm 2021
04
Báo cáo tài chính giữa niên độ quý III năm 2021
05
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên soát xét so cùng kỳ
06
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên 2021 trước và sau kiểm toán
07
BCTC hợp nhất bán niên 2021
08
Giải trình LNST trên BCTC công ty mẹ bán niênn 2021 trước và sau kiểm toán
09
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ bán niên soát xét so với cùng kỳ
10
BCTC Công ty mẹ bán niên 2021
11
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất Quý II so với cùng kỳ
12
BCTC hợp nhất Quý II/2021
13
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ Quý 2 so với cùng kỳ
14
BCTC Công ty mẹ Quý II/2021
15
Báo cáo quản trị bán niên năm 2021
16
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ
17
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất
18
BCTC hợp nhất quý 1

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND