Diệp lâm chi

Tin tức Cổ Đông

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Báo cáo quản trị công ty năm 2022
02
CV số 188 đính chính BCTC hợp nhất Quý III năm 2022
03
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Đăng ký thay đổi lần thứ 22
04
TB số 38 vv Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
05
Báo cáo số 02 về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
06
Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
07
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
08
Nghị quyết HĐQT vv chốt DS cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
09
CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022
10
Điều lệ sửa đổi năm 2022
11
Cập nhật các nội dung sửa đổi bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
12
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
13
TB về ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
14
Thông báo của VSD về ngày DKCC và xác nhận danh sách người SHCK
15
Thông báo VV ngày ĐKCC thực hiện quyền than dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chốt ngày 18/03/2022
16
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
17
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu
18
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND