Diệp lâm chi

Tin tức Cổ Đông

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Nghị quyết HĐQT v/v chốt Danh sách cổ đông để trả cổ tức băng cổ phiếu
02
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
03
Thông báo số 2545/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
04
Nghị quyết HĐQT số 03 ngày 25/04/2023
05
Báo cáo thường niên Cotana 2022
06
Cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ
07
Thông báo vv lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ
08
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
09
Đăng ký Kinh doanh Cotana lần thứ 23
10
TB của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người SHCK
11
TB ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023
12
CV số 09 vv Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ
13
QĐ vv Tổ chức ĐHCĐ năm 2023
14
Báo cáo quản trị công ty năm 2022
15
CV số 188 đính chính BCTC hợp nhất Quý III năm 2022
16
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Đăng ký thay đổi lần thứ 22
17
TB số 38 vv Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
18
Báo cáo số 02 về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND