Diệp lâm chi

Tin tức Cổ Đông

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
02
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
03
Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
04
Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
05
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
06
CBTT - NQ HĐQT vv triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
07
Báo cáo thường niên năm 2020
08
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
09
Công bố thông tin về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
10
Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người SHCK
11
TB vv Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
12
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh loại chứng khoán
13
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
14
Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu
15
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6
16
Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
17
CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu
18
Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND