Diệp lâm chi

Tin tức Cổ Đông

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Báo cáo thường niên năm 2020
02
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
03
Công bố thông tin về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
04
Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người SHCK
05
TB vv Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
06
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh loại chứng khoán
07
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
08
Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu
09
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6
10
Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
11
CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu
12
Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020
13
Công bố thông tin về dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
14
Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người SHCK chốt ngày 08.06.2020
15
Công văn của VSD vv chấp thuận hủy danh sách người SHCK thực hiện quyền chốt ngày 12.03.2020
16
Thông báo về ngày ĐKCC thưc hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
17
Công văn về việc hủy DSCĐ chốt ngày 12/03/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
18
công văn chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND