Diệp lâm chi

Tin tức Cổ Đông

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
02
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu
03
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
04
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
05
Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
06
Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
07
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
08
CBTT - NQ HĐQT vv triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
09
Báo cáo thường niên năm 2020
10
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
11
Công bố thông tin về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
12
Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người SHCK
13
TB vv Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
14
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh loại chứng khoán
15
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
16
Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu
17
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6
18
Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND