Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
CSC - BCKQ GD CP - Công ty APEC
02
BCTC công ty mẹ giữa niên độ Quý III năm 2023
03
BCTC hợp nhất giữa niên độ Quý III năm 2023
04
BCTC kiểm toán công ty mẹ giữa niên độ
05
BCTC kiểm toán hợp nhất giữa niên độ
06
BCTC hợp nhất Quý II năm 2023
07
BCTC Công ty mẹ Quý II năm 2023
08
BCTC riêng Quý I/2023
09
BCTC hợp nhất Quý I/2023
10
BCTC riêng đã kiểm toán năm 2022
11
BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022
12
CV số 03 Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý IV/2022
13
BCTC Công ty mẹ Quý IV/2022
14
CV số 04 giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Hợp nhất Quý IV/2022
15
BCTC Hợp nhất Quý IV/2022
16
Báo cáo quản trị công ty năm 2022
17
CV số 186 gửi UBCKNN vv giải trình số liệu biến động LNST trên BCTC hợp nhất giữa niên độ quý III
18
CV số 185 gửi UBCKNN vv giải trình số liệu biến động LNST trên BCTC giữa niên độ quý III của Công ty mẹ

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND