Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Báo cáo quản trị năm 2020
02
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý III/2020 so với cùng kỳ
03
BCTC Hợp nhất Quý III/2020
04
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý III/2020 so với cùng kỳ
05
BCTC Công ty mẹ Quý III/2020
06
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2020 so với cùng kỳ
07
BCTC hợp nhất bán niên 2020
08
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ bán niên soát xét 2020 so với cùng kỳ
09
BCTC Công ty mẹ bán niên 2020
10
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 2 so với cùng kỳ
11
BCTC Hợp nhất Quý II/2020
12
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý II/2020 so với cùng kỳ
13
BCTC Công ty mẹ Quý II/2020
14
Báo cáo quản trị bán niên năm 2020
15
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 1/2020 so với cùng kỳ
16
BCTC Hợp nhất Quý I/2020
17
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ Quý 1/2020 so với cùng kỳ
18
Giải trình chênh lệch trên BCTC hợp nhất năm 2019 trước và sau kiểm toán

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND