Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý III năm 2021
02
Báo cáo tài chính giữa niên độ quý III năm 2021
03
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên soát xét so cùng kỳ
04
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên 2021 trước và sau kiểm toán
05
BCTC hợp nhất bán niên 2021
06
Giải trình LNST trên BCTC công ty mẹ bán niênn 2021 trước và sau kiểm toán
07
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ bán niên soát xét so với cùng kỳ
08
BCTC Công ty mẹ bán niên 2021
09
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất Quý II so với cùng kỳ
10
BCTC hợp nhất Quý II/2021
11
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ Quý 2 so với cùng kỳ
12
BCTC Công ty mẹ Quý II/2021
13
Báo cáo quản trị bán niên năm 2021
14
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ
15
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất
16
BCTC hợp nhất quý 1
17
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 so với cùng kỳ
18
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất 2020 trước và sau kiểm toán

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND