Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất Quý II so với cùng kỳ
02
BCTC hợp nhất Quý II/2021
03
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ Quý 2 so với cùng kỳ
04
BCTC Công ty mẹ Quý II/2021
05
Báo cáo quản trị bán niên năm 2021
06
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ
07
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất
08
BCTC hợp nhất quý 1
09
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 so với cùng kỳ
10
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất 2020 trước và sau kiểm toán
11
BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020
12
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ 2020 trước và sau kiểm toán
13
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ 2020 so với cùng kỳ
14
BCTC công ty mẹ kiểm toán năm 2020
15
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Hợp nhất Quý IV/2020
16
BCTC Hợp nhất Quý IV/2020
17
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý IV/2020
18
BCTC Công ty mẹ Quý IV/2020

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND