Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên soát xét so cùng kỳ
02
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên 2021 trước và sau kiểm toán
03
BCTC hợp nhất bán niên 2021
04
Giải trình LNST trên BCTC công ty mẹ bán niênn 2021 trước và sau kiểm toán
05
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ bán niên soát xét so với cùng kỳ
06
BCTC Công ty mẹ bán niên 2021
07
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất Quý II so với cùng kỳ
08
BCTC hợp nhất Quý II/2021
09
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ Quý 2 so với cùng kỳ
10
BCTC Công ty mẹ Quý II/2021
11
Báo cáo quản trị bán niên năm 2021
12
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ
13
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất
14
BCTC hợp nhất quý 1
15
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 so với cùng kỳ
16
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất 2020 trước và sau kiểm toán
17
BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020
18
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ 2020 trước và sau kiểm toán

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND