Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
CV số 03 Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý IV/2022
02
BCTC Công ty mẹ Quý IV/2022
03
CV số 04 giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Hợp nhất Quý IV/2022
04
BCTC Hợp nhất Quý IV/2022
05
Báo cáo quản trị công ty năm 2022
06
CV số 186 gửi UBCKNN vv giải trình số liệu biến động LNST trên BCTC hợp nhất giữa niên độ quý III
07
CV số 185 gửi UBCKNN vv giải trình số liệu biến động LNST trên BCTC giữa niên độ quý III của Công ty mẹ
08
BCTC giữa niên độ - Quý 3 năm 2022 - Hợp nhất
09
BCTC giữa niên độ - Quý 3 năm 2022 - Công ty mẹ
10
BCTC hợp nhất giữa niên độ
11
BCTC công ty mẹ giữa niên độ
12
CV giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất 06 tháng đầu năm 2022
13
CV giải trình CL LNST trên BCTC Công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2022
14
Báo cáo hợp nhất Quý II/2022
15
BCTC giữa niên độ Quý II/2022
16
Đính chính số liệu trên BCTC hợp nhất Quý I/2022
17
Giải trình số liệu chênh lệnh LNST trên BCTC Hợp nhất Quý I/2022 so với cùng kỳ
18
BCTC Hợp nhất Quý I/2022

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND