Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
CV giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất 06 tháng đầu năm 2022
02
CV giải trình CL LNST trên BCTC Công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2022
03
Báo cáo hợp nhất Quý II/2022
04
BCTC giữa niên độ Quý II/2022
05
Đính chính số liệu trên BCTC hợp nhất Quý I/2022
06
Giải trình số liệu chênh lệnh LNST trên BCTC Hợp nhất Quý I/2022 so với cùng kỳ
07
BCTC Hợp nhất Quý I/2022
08
Giải trình số liệu chênh lệnh LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý I/2022 so với cùng kỳ
09
BCTC Công ty mẹ Quý I/2022
10
Báo cáo thường niên năm 2021
11
TB về ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
12
BCTC công ty mẹ sau kiểm toán
13
BCTC hợp nhất sau kiểm toán
14
Giải trình số liệu chênh lệch LNST trên BCTC năm 2021 của công ty mẹ so với cùng kỳ
15
Giải trình số liệu chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất so với cùng kỳ
16
Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021
17
Giải trình số liệu CL LNST trên BCTC hợp nhất Quý IV/2021 so với cùng kỳ
18
BCTC Hợp nhất giữa niên độ Quý IV/2021

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND