Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 so với cùng kỳ
02
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất 2020 trước và sau kiểm toán
03
BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020
04
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ 2020 trước và sau kiểm toán
05
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ 2020 so với cùng kỳ
06
BCTC công ty mẹ kiểm toán năm 2020
07
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Hợp nhất Quý IV/2020
08
BCTC Hợp nhất Quý IV/2020
09
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý IV/2020
10
BCTC Công ty mẹ Quý IV/2020
11
Báo cáo quản trị năm 2020
12
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý III/2020 so với cùng kỳ
13
BCTC Hợp nhất Quý III/2020
14
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý III/2020 so với cùng kỳ
15
BCTC Công ty mẹ Quý III/2020
16
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2020 so với cùng kỳ
17
BCTC hợp nhất bán niên 2020
18
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ bán niên soát xét 2020 so với cùng kỳ

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND