Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
BCTC Công ty mẹ bán niên 2020
02
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 2 so với cùng kỳ
03
BCTC Hợp nhất Quý II/2020
04
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý II/2020 so với cùng kỳ
05
BCTC Công ty mẹ Quý II/2020
06
Báo cáo quản trị bán niên năm 2020
07
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 1/2020 so với cùng kỳ
08
BCTC Hợp nhất Quý I/2020
09
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ Quý 1/2020 so với cùng kỳ
10
Giải trình chênh lệch trên BCTC hợp nhất năm 2019 trước và sau kiểm toán
11
Báo cáo thường niên năm 2019
12
giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019 so với cùng kỳ
13
BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019
14
giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2019 so với cùng kỳ
15
BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2019
16
BCTC hợp nhất quý 4
17
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 4
18
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND