Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý III/2020 so với cùng kỳ
02
BCTC Hợp nhất Quý III/2020
03
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý III/2020 so với cùng kỳ
04
BCTC Công ty mẹ Quý III/2020
05
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2020 so với cùng kỳ
06
BCTC hợp nhất bán niên 2020
07
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ bán niên soát xét 2020 so với cùng kỳ
08
BCTC Công ty mẹ bán niên 2020
09
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 2 so với cùng kỳ
10
BCTC Hợp nhất Quý II/2020
11
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý II/2020 so với cùng kỳ
12
BCTC Công ty mẹ Quý II/2020
13
Báo cáo quản trị bán niên năm 2020
14
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 1/2020 so với cùng kỳ
15
BCTC Hợp nhất Quý I/2020
16
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ Quý 1/2020 so với cùng kỳ
17
Giải trình chênh lệch trên BCTC hợp nhất năm 2019 trước và sau kiểm toán
18
Báo cáo thường niên năm 2019

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND