Diệp lâm chi

Dự án nhà ở cao tầng GREEN HOUSE

Tổng vốn đầu tư: 300 Tỷ đồng Chủ đầu tư: Hudland Thời gian hoàn thành: Quý II /2014
Tổng vốn đầu tư:
Tỷ lệ vốn tham gia:
Thời gian hoàn thành:
Tổng vốn đầu tư: 300 Tỷ đồng Chủ đầu tư: Hudland Thời gian hoàn thành: Quý II /2014
CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND