Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên 2019
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất  bán niên 2019 trước và sau soát ...
02
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ bán niên 2019
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2019 so với cùng ...
03
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 2
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 so với cùng kỳ. ...
04
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý 2
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 so với cùng kỳ. ...
05
CSC: Báo cáo quản trị bán niên 2019
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo quản trị bán niên 2019. Chi tiết xem file đính kèm!            
06
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 1/2019 so với cùng kỳ
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 so với cùng ...
07
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý I/2019 so với cùng kỳ
Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I/2019. Chi tiết xem ...
08
CSC: Báo cáo thường niên năm 2018
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo thường niên năm 2018. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo thường niên 2018       
09
CSC: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018. Chi tiết xem file đính kèm! BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018      
10
CSC: BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2018 và giải trình CL LNST trên BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2018 so với cùng kỳ
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bản Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm ...
11
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất Quý IV/2018 so với cùng kỳ
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 so với ...
12
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý IV/2018 so với cùng kỳ
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2018 so với cùng ...
13
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC Hợp nhất Quý III
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III. Chi tiết xem file đính ...
14
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý III
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III. Chi tiết xem file ...
15
CSC: BCTC bán niên và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên Hợp nhất
Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ. Chi ...
16
CSC: BCTC bán niên và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên Công ty mẹ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ. Chi ...
17
CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất quý I
Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thế trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I. Chi tiết xem ...
18
CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC công ty mẹ quý I
Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ quý I. Chi tiết xem ...

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND