Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019 so với cùng kỳ
02
BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019
03
giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2019 so với cùng kỳ
04
BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2019
05
BCTC hợp nhất quý 4
06
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 4
07
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV
08
Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết
09
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý III so với cùng kỳ
10
Báo cáo TC hợp nhất quý III
11
Giải trình CL LNST trên BCTC Công ty mẹ quý 3 so với cùng kỳ
12
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III
13
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên 2019
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất  bán niên 2019 trước và sau soát ...
14
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ bán niên 2019
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2019 so với cùng ...
15
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 2
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 so với cùng kỳ. ...
16
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý 2
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 so với cùng kỳ. ...
17
CSC: Báo cáo quản trị bán niên 2019
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo quản trị bán niên 2019. Chi tiết xem file đính kèm!            
18
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 1/2019 so với cùng kỳ
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 so với cùng ...

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND